基本
发音
ao
uo
wo
ei
y
yi
u
w
wu
ü
yu
yu
aieiaoouie
ye
eranenangeng基本
发音
ui
wei
iu
you
üe
yue
yu-ie
in
yin
y-en
un
wen
ün
yun
yu-en
ing
ying
y-eng
ong
weng
ia
ya
ua
wa
uai
wai
iao
yao
ian
yan
uan
wan
üan
yuan
iang
yang
uang
wang
一级
复合
发音
iong
yong
二级
复合
发音
b
bo
babibubaibeibaobiebanbenbinbangbengbingbiaobian三级
复合
发音
p
po
papipupaipeipaopoupiepanpenpinpangpengpingpiaopian
m
mo
mamemimumaimeimaomoumiumiemanmenminmangmengmingmiaomian基 每 本 个 发 框 音 内 框 各 内 拼 为 写 单 发 个 音 音 完 不 全 拼 相 读 同  
、 
︰ ︰ 韵 声 母 母  黑  色
 、
︰ ︰ 仅 完 为 整 显 拼 示 音 复  合  音  的  前  音  和  后  音  PDF
f
fo
fafufeifoufanfenfangfeng
d
de
daduodidudaideiduidaodoudiudiedandundangdengdingdongdiaodianduan
t
te
tatuotitutaituitaotoutietantuntangtengtingtongtiaotiantuan
n
ne
nanuoninunaineinaoniunienüenannenninnangnengningnongniaoniannuanniang
l
le
laluolilulaileilaolouliulielüelanlinlunlanglenglinglonglialiaolianluanliang
g
ge
gaguogugaigeiguigaogougangengunganggenggongguaguaiguanguang
k
ke
kakuokukaikuikaokoukankenkunkangkengkongkuakuaikuankuang
h
he
hahuohuhaiheihuihaohouhanhenhunhanghenghonghuahuaihuanhuang
j
ji
ju
jiujiejue
jüe
jinjun
jün
jingjiajiaojianjuan
jüan
jiangjiong
q
qi
qu
qiuqieque
qüe
qinqun
qün
qingqiaqiaoqianquan
qüan
qiangqiong
x
xi
xu
xiuxiexue
xüe
xinxun
xün
xingxiaxiaoxianxuan
xüan
xiangxiong
zh
zhi
zhazhuozhezhuzhaizhuizhaozhouzhanzhenzhunzhangzhengzhongzhuazhuaizhuanzhuang
ch
chi
chachuochechuchaichuichaochouchanchenchunchangchengchongchuaichuanchuang
sh
shi
shashuosheshushaisheishuishaoshoushanshenshunshangshengshuashuaishuanshuang
r
ri
ruoreruruiraorouranrenrunrangrengrongruan
z
zi
zazuozezuzaizeizuizaozouzanzenzunzangzengzongzuan
c
ci
cacuocecucaicuicaocoucancencuncangcengcongcuan
s
si
sasuosesusaisuisaosousansensunsangsengsongsuan
基本
发音
一级复合发音 (2012 © Song Zhiwei <songzw@gmail.com> 宋志伟版权所有)二级复合发音三级复
合发音